Monede medievale și moderne
Home
Sec. XI-XIII
Sec. XIV-XV
Sec. XVI-XVII
Sec. XVIII-XIX

 

Sec. XI-XIII

 

          În secolul al XI-lea, teritoriul românesc de la sud și est de Carpați a fost alimentat în principal cu monedă bizantină de bronz (follis). O situație aparte o constituie Dobrogea, care era organizată ca o provincie militară a Imperiului Bizantin. Conform unor cercetări recente, pe teritoriul Dobrogei a funcționat un atelier monetar mai întâi la Dristra, apoi la Isaccea, între anii 1068-1081. În veacul următor, moneda bizantină asigură numerarul aflat în circulație atât la Dunărea de Jos, cât și la nord de Dunăre. După reforma inițiată de Alexios I în anii 1092-1093 circulă în număr mare piese din billon (aspron trachy) la care se adaugă hyperperul. După 1204, emisiunilor mai vechi, care rămân în circulație, li se adaugă monede ale Imperiului Latin de la Constantinopol și emisiuni ale statelor grecești formate după dezmembrarea Imperiului Bizantin (Imperiul de Niceea și despotatul de Epir). În secolul al XIII-lea circulația monetară din spațiul românesc se diversifică, fiind întâlnite monede emise de Serbia și Veneția.
          La începutul secolului al XIII-lea, au pătruns în Transilvania un mare număr de pfenigi emiși în mai multe monetării din Austria. Împreună cu aceste emisiuni au ajuns în aceeași zonă și alte monede din vestul Europei, precum dinarii de Köln sau esterlinii englezești. În spațiul extracarpatic pot fi întâlnite emisiuni ale banilor Slavoniei, emisiuni monetare ale hanilor tătari (dirhemi de argint) și perperi de aur ai Imperiului de Niceea . Cercetări recente au stabilit că în anii 1286-1300 a funcționat la Isaccea un atelier monetar al Hoardei de Aur, care a emis dirhemi de argint și monede divizionare de bronz în numele hanilor de la Sarai, iar între 1296-1300 în numele hanului Nogai.

Bibliografie:

Costin C. Kirițescu, Sistemul bănesc al leului și precursorii lui, București, 1997.
E. Oberländer-Târnoveanu, Un atelier monétaire byzantin inconnu de la deuxieme moitié du XIe siecle dans le theme de Paristrion, Revue des études sud-est européennes, 21, 1983, 3, p. 261-270.
E. Oberländer-Târnoveanu, Numismatical Contributions to the History of the South-Eastern Europe at the End of the 13th Century, Revue roumaine d'histoire, 26, 1987, 3, p. 245-258.

 

Sec. XIV-XV

 

          În secolul al XIV-lea, are loc apariția primelor monede emise de voievodatele românești de la sud și est de Carpați. Țara Românească a început să emită monedă (ducați și bani de argint) în timpul domniei lui Vladislav Vlaicu (1364-1377) . Sistemul monetar al Țării Românești avea corespondență atât cu sistemul monetar bulgăresc, cât și cu cel unguresc. Ducatul de argint cântărea în medie 1,05 g, fiind echivalent cu grosul emis de Sracimir la Vidin în preajma anului 1365. Al doilea nominal (dinarul) avea o greutate medie de 0,70 g, asemănător cu dinarul unguresc emis după reforma monetară a lui Carol Robert. Al treilea nominal (banul) avea o greutate medie de 0,35 g și era echivalent cu obolul unguresc (1/2 dinar). Emisiunile Țării Românești vor continua și în timpul voievozilor Radu I (1377-1383) , Dan I (1383-1386), Mircea cel Bătrân (1386-1418) și Vlad I (1395-1396). În prima parte a secolului al XV-lea producția monetară proprie este mai mică, unii voievozi nemaibatând monedă (Radu II Prasnaglava și Alexandru I Aldea). Ultimele emisiuni monetare aparținând sistemului creat de Vladislav Vlaicu vor înceta la sfârșitul domniei lui Basarab Țepeluș (1477-1481).
          În Moldova, primele emisiuni monetare datează din timpul domniei lui Petru Mușat (1375-1391). Grosul de argint avea o greutate medie de 0,96 g, având corespondențe în sistemul monetar polonez. În număr mic au fost emise și jumătăți de groși, cu o greutatea medie de 0,24 g. Sistemul monetar inițiat de Petru Mușat va continua să funcționeze și în secolul al XV-lea cu unele modificări realizate de Alexandru cel Bun (1400-1432) și Ștefan cel Mare (1457-1504).
          În Moldova sunt de semnalat monedele de bronz emise de Cetatea Albă la mijlocul veacului al XV-lea. Emisiunile au pe avers stema Moldovei iar pe revers stema orașului și numele vechi: Asprokastron.
          Numerarul existent în circulația monetară a Țărilor Române în secolul al XIV-lea era alcătuit din specii monetare de valori și proveniențe diferite precum perperi de aur mai vechi de la Ioan Vatatzes , împărat la Niceea (1222-1254), sau mai noi de la Andronic II (1295-1320) . Perperii bizantini sunt prezenți atât ca monedă reală cât și ca monedă de cont.
          Monedele de argint aparțin unor sisteme monetare diferite: groși sârbești și bulgărești, dinari ungurești și dinari banali și apoi regali din Slavonia, la care se adaugă emisiunile proprii.
          În secolul al XV-lea, în Țările Române au circulat emisiunile proprii dar mai ales monedele străine precum ducatul unguresc de aur sau ducatul venețian de aur . La sfârșitul veacului o pondere însemnată în circulația monetară au căpătat-o asprii turcești .

Bibliografie:

Costin C. Kirițescu, Sistemul bănesc al leului și precursorii lui, București, 1997.
Gheorghe Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede și bancnote românești, București, 1977.

 

Sec. XVI-XVII

 

          La începutul secolului al XVI-lea, baza circulației monetare din țările Române sunt monedele mărunte (dinari ungurești, jumătăți de groși polonezi și aspri turcești ). De la sfârșitul secolului al XVI-lea există însă tendința de scădere a ponderii pieselor mărunte și mijlocii în circulația monetară ca urmare a pătrunderi accentuate a pieselor din categoria talerului emise în spațiul german.
          Între 1500-1580 moneda otomană de argint (aspru) domină categoric piața monetară din țara Românească și Moldova, după 1580 rolul lor fiind marginal, pierzând teren în favoarea dinarilor ungurești ori a triplilor groși polonezi .
          Rolul pe care l-a avut asprul turcesc este preluat în secolul al XVII-lea de piesele de trei groși poloneze care au cunoscut o ascensiune continuă începând cu ultimul deceniu al secolului al XVI-lea. Documentele menționează această monedă, care este tot mai mult folosită în tranzacțiile comerciale din prima jumătate a secolului al XVII-lea. Producția uriașă de tripli groși din ultimul deceniu al secolului al XVI-lea a permis acestui nominal să ocupe detașat primul loc în categoria monedelor mici și mijlocii, înlocuind asprul turcesc. Se vor menține în circulația monetară până la începutul secolului al XVIII-lea, când vor fi înlocuite de piesele austriece de trei și șase kreuzeri sau de nominalurile mijlocii emise de atelierele turcești.
          Polgroșii (1/2 groși) au fost emiși în marea majoritate în secolul al XVI-lea, pătrunzând în țările Române fie în această perioadă, fie odată cu afluxul de tripli groși polonezi de la sfârșitul acestui secol și începutul secolului următor. În tezaurele din secolul al XVII-lea, polgroșii și-au sporit ponderea datorită eliminării asprului de pe piață și totodată datorită afluxului de polgroși dinspre Transilvania și Moldova, unde fuseseră colectați înainte de 1600. Piesele poloneze de 6 groși și groșii au completat necesarul de monedă măruntă împreună cu piesele de trei groși. Polturile (1,5 groși) au jucat un rol modest în circulația monetară din țara Românească și Moldova fiind întâlnite în număr mai mare în Transilvania. Probabil cauza o reprezintă rapida depreciere la care a fost supus acest nominal la scurt timp după ce a fost lansat pe piață. Un mare număr de polturi au fost falsificate, pătrunzând și în Țările Române, după cum se poate observa în descoperirile monetare. Ele vor rămâne totuși în circulație sporadic până la sfârșitul secolului al XVII-lea, piața monetară de la sud de Carpați fiind alimentată cu polturi din Transilvania, unde acest nominal ocupa un loc important.
          Fenomenul de acumulare în tezaure monetare a talerilor începe în ultimele două decenii ale secolului al XVI-lea, și va continua și în secolul următor, atingând o pondere importantă din totalul pieselor aflate în circulație. Talerii pot fi întâlniți și în documentele din prima jumătate a secolului al XVII-lea, sporadic în primele trei decenii, pentru ca în următoarele decenii să devină o prezență constantă.
          Principala sursă de aprovizionare cu taleri au fost Țările de Jos, la care se adaugă cei emiși în Spania și Imperiul Romano-German . Dealtfel, în această perioadă talerii Țărilor de Jos sunt nelipsiți din aproape toate tezaurele, reușind să se impună datorită valorii și a numărului mare de piese care inundă piața monetară. Producția de taleri în Țările de Jos este atât de mare încât aceste piese sunt de multe ori desfăcute ca marfă în special în Imperiul Otoman. Datorită succesului pe care l-au avut pe piața europeană, talerii au fost falsificați masiv în ateliere clandestine, dar și în ateliere oficiale, care micșorau conținutul de argint al pieselor obținând astfel beneficii importante în urma comerțului cu nominaluri bătute sub standardele în vigoare. Astfel de falsuri au ajuns și în țările Române.
          Piesele de 28 de stuveri asigură o parte însemnată din circulația pieselor mari de argint în Țara Românească. Marea majoritate a pieselor din acest tip monetar a fost emisă de orașele imperiale Emden și Oldenburg, în numele împăraților Ferdinand II și Ferdinand III.
          Emisiunile monetare proprii ale Țărilor Române, atât de abundente în secolele XIV și XV, s-au rărit în secolul al XVI-lea pentru a înceta în veacul următor. Astfel, în Țara Românească, pe parcursul a două secole remarcăm doar încercarea lui Mihnea III Radu, în 1658, de a emite monedă de argint și aramă (șilingi), dar fără influență asupra ansamblului circulației monetare. În Moldova se continuă emisiunile monetare de tipul groșilor în timpul domnitorilor Bogdan III și Ștefan IV sau dinarilor (imitând dinarii ungurești) în timpul domnitorilor Alexandru Lăpușneanu și Ștefan Tomșa. Un nou sistem monetar în consens cu realitățile de pe piață va încerca sa îl impună Ioan Iacob Heraclide (Despot Vodă) în anii 1561-1563. Astfel, monetăria din Suceava va emite în acești ani ducați (aur), taleri , orți, dinari (argint) și oboli (aramă). Ioan Vodă cel Viteaz (1572-1574) va încerca să instituie un sistem monetar orientat după sistemul otoman, emițând acceaua de aramă. Ștefan Răzvan (1595 aprilie-august) și Ieremia Movilă (1595-1600 și 1600-1606) emit tripli groși de argint în sistem polonez. Pentru o jumătate de veac monetăria din Suceava va înceta să mai emită monedă proprie. în timpul lui Eustratie Dabija (1661-1665) vor fi bătuți șilingi de bronz cu numele domnitorului și imitații ale șilingilor suedezi, polonezi și brandenburghezi. Cu excepția imitațiilor bătute de Eustratie Dabija, celelalte emisiuni moldovenești au jucat un rol nesemnificativ în circulația monetară din Țările Române. În Transilvania monetăriile vor funcționa, cu mici întreruperi, până la căderea sub dominație Habsburgică (1690). Emisiunile monetare ale principatului transilvan aflat sub dominație turcească vor împrumuta din normele sistemului monetar al regatului Ungariei cu influențe germane și poloneze, purtând însă efigia și numele principilor locali. Spre deosebire de emisiunile moldovenești și muntenești, cele transilvane vor avea un rol semnificativ pe piața intracarpatică în principal și mai puțin în regiunile extracarpatice.

Bibliografie:

Bogdan Murgescu, Circulația monetară în țările Române în secolul al XVI-lea, București, 1996.
Gheorghe Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede și bancnote românești, București, 1977.

 

Sec. XVIII-XIX

 

          În secolul al XVIII-lea, circulația monetară se intensifică datorită dezvoltării unor relații economice noi. Prețurile erau exprimate în lei (moneda principală de calcul) și în subunitățile acestora (parale) în timp ce plata efectivă se făcea în diferite monede din aur sau argint austriece , turcești , rusești , spaniole etc. Oficial un leu era echivalent cu 40 parale.
          Dacă în secolul al XVII-lea, moneda otomană a ocupat un loc periferic în circulația monetară din Țările Române, la începutul secolului următor asistăm la o revenire în forță a ei. Accentuarea dominației politice otomane și orientarea economică spre sud a Țării Românești și a Moldovei au contribuit decisiv la pătrunderea masivă a monedei otomane. Un alt factor important îl constituie reforma din 1687, când sistemul monetar otoman este completat cu o serie de piese mari din argint menite să concureze nominalurilor similare emise în Europa Centrală și de Vest.
          În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, piesele otomane domină structura circulației monetare în special în Muntenia și Moldova, mai puțin în Oltenia unde în timpul stăpânirii austriece se constată un aflux de monedă măruntă și mijlocie venită din spațiul german controlat de Habsburgi. După revenirea Olteniei sub autoritatea domnitorilor de la București, se accentuează pătrunderea monedei otomane și în această regiune.
          În a doua parte a secolului al XVIII-lea se constată o mai bună difuziune a pieselor otomane în Țara Românească și Moldova, la care se adaugă răzleț monede emise de Ragusa. Ponderea monedelor otomane la sfârșitul secolului al XVIII-lea este atât de mare încât în mai multe cazuri avem de a face cu tezaure compuse exclusiv sau aproape exclusiv din piese venite din sudul Dunării.
          Charles Claude de Peyssonel, care a călătorit prin Țările Române în 1758 - 1759 confirmă realitățile de pe piața monetară din Moldova și Țara Românească. Conform acestuia moneda care are cea mai mare circulație în Țara Românească este turcească și este chiar singura care este primită la vânzările cu amănuntul, dar și țechinii venețieni , ducații olandezi, scuzii imperiali și poloni, rublele rusești, realii din Spania, scuzii din Ragusa sunt primiți la negoț și sunt supuși la unele variații potrivit cursului comerțului.
          Comerțul Țării Românești fiind îndreptat către sud, emisiunile monetare otomane sunt favorizate. Totuși, din Imperiu pătrund nu numai nominaluri proprii ci și monede central și vest-europene. Peyssonel ne dezvăluie încă un factor care contribuie la dominația monedei otomane în Țara Românească. Vânzările cu amănuntul au drept mijlocitor emisiunile turcești, care sunt preferate nominalurilor creștine. Astfel cea mai mare parte din masa monetară aflată în circulație în Țara Românească în preajma anului 1800 este alcătuită din emisiuni otomane mai vechi sau mai noi (în special cele emise în vremea sultanilor Mahmud I , Mustafa III , Abdulhamid I , Selim III ).
          Deși în Țara Românească și în Moldova nu au mai existat emisiuni proprii totuși, în timpul războiului din 1769-1774 rușii au inițiat baterea unor monede care să aibă curs în cele două provincii românești. Astfel, din 1770 a fost deschisă la Sadagura, lângă Cernăuți, o monetărie ce a bătut piese cu valoarea nominală exprimată în parale, copeici și denghi. Pe avers au stemele celor două Principate Române iar pe revers valoarea nominală și anul de emitere. Monedele tip Sadagura au circulat atât în Moldova cât și în Țara Românească între anii 1772-1774, iar la retragerea trupelor rusești ele au ieșit din uz.
          Circulația monetară în Transilvania este grevată de instaurarea stăpânirii austriece și, implicit, de noua orientare economică. Odată cu lichidarea principatului autonom al Transilvaniei, activitatea monetară proprie a încetat, deși, până în timpul domniei Mariei Theresa au mai fost bătute monede cu emblema provinciei. Monedele de aur aflate în circulație erau galbenul imperial , ludovicul francez , galbenul olandez și țechinul venețian. Nominalurile din argint erau bătute în special în Austria sau spațiul german aflat sub controlul Habsburgilor. Moneda otomană, rusească sau poloneză au jucat un rol nesemnificativ pe piața monetară transilvană.
          În prima jumătate a secolului al XIX-lea circulau în teritoriile românești o multitudine de monede, dintre care cele mai cunoscute erau: napoleonul francez, lira sterlină, ducatul austriac și diferite nominaluri otomane . Haosul monetar existent în Moldova și Țara Românească la mijlocul veacului al XIX-lea a generat proiecte de înființare a unui sistem monetar național, fapt împlinit la 8 ani după Unirea Principatelor din 1859. Legea pentru înființarea unui sistem monetar național a fost adoptată la 22 aprilie 1867. Conform acesteia, unitatea monetară a României se numea leu și era împărțită în 100 de bani, fiind adoptat sistemul monetar bimetalist (aur și argint) al Uniunii Latine (Franța, Belgia, Italia și Elveția). În același an au fost emise primele monede românești din perioada modernă, piese din bronz, valorând 1, 2, 5 și 10 bani. În 1868 este emisă prima monedă de aur (piesa de 20 lei), iar în 1870 este bătut primul leu de argint. Din cauza deficitelor bugetare, în 1877, au fost emise primele monede de hârtie, așa numitele bilete ipotecare, ce aveau curs obligatoriu la casieriile publice. Au fost emise bilete în valoare de 5, 10, 20, 50, 100 și 500 lei. Biletele ipotecare au fost retrase de pe piață treptat de statul român până în 1890 și înlocuite cu bilete de bancă.

Bibliografie:

Costin C. Kirițescu, Sistemul bănesc al leului și precursorii lui, București, 1997.
Gheorghe Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede și bancnote românești, București, 1977.

Aurel Vîlcu