cIMeC Homepage
Etnografie

English Version

Ca în fiecare an ºi anul acesta a avut loc pe data de 5-6 iunie Târgul "Cocoºul de Hurezi". Târgul a gãzduit meºteri din centrele: Marginea (din judeþul Suceava), din judeþul Argeº, Corund ºi bineînþeles, cunoscuþii reprezentanþi ai gazdelor. Ca în fiecare an târgul a avut mulþi, foarte mulþi vizitatori veniþi din toatã þara ºi din strãinatate ºi, fireºte, fiecare a plecat cu câte o amintire. Ceea ce a deosebit târgul de anul acesta de ceilalþi ani a fost divesitatea exponatelor: pe lângã formele tradiþionale (decorative ºi funcþionale) pe care toþi meºterii olari le confecþioneazã, am putut admira si noutãþi în materie de modelarea lutului (contestate sau nu de specialiºti). Reprezentant al acestui curent este Nicolae Diaconu din Codlea judeþul Brasov, care s-a remarcat prin minuþiozitatea ºi expresivitatea lucrãrilor. Am putut admira siluete de þãrani îmbrãcaþi în costume populare, portrete ale unor personalitãþi cu diferite atitudini etc.
A avut loc ºi tradiþionalul concurs al meºterilor; juriul a acordat premiul I, pentru creaþiile Eufrosinei Vicºoreanu a cãror "tãiere" ne-au încântat ochiul cu decorul cu totul special pe care-l au ºi mai cu seamã, pãstrând tradiþia soþului ei (Victor Vicºoreanu), cu fineþea finisãrii pieselor. Poate nu este de neglijat povestirea, un pic amarã a acestei artiste, a vicisitudinilor învãþãrii acestei meserii, din ce în ce mai rare, din motive obiective ºi subiective. Ne-a povestit cã urmând tradiþia familiei sale (tatãl ei a fost ºi el olar), a învãþat sã lucreze de la o vârstã foarte fragedã, dar mãiestria a deprins-o abia lucrând sub directa supraveghere a soþului ei care ani de-a râdul i-a criticat aspru munca. Apoi cu timpul a reusit sã-i caºtige admiratia, cea mai mare apreciere fiind aceea de a fi cãpãtat de la maestru dreptul sã lucreze fãrã supraveghere. În ceea ce priveºte compoziþia motivelor, chiar l-a depãºit. Îmbucurãtor pentru specialiºti a fost apariþia unor tineri care au expus la târg creaþii deosebite (sperãm ca tradiþia în centrele vechi sã nu disparã ºi poate vom putea reînvia centrele deja dispãrute).


Text: etnograf Cãtãlina Marin
Imagini si design: Cornelia Cãlin - Constantin
Ultima actualizare: 7 feb. 2001; Copyright © cIMeC 2001